Logo

Proponujemy działania informacyjne i aktywizujące, szkolenia i warsztaty dotyczące zagrożeń oraz skutecznego zwalczania i zapobiegania ekspansji, jak również profesjonalne usuwanie Barszczu Sosnowskiego na zajętych przez roślinę obszarach z wykorzystaniem skutecznej metody zwalczania opracowanej przez naszą fundację.

Inwentaryzacja, wycena kosztów niszczenia, waloryzacja i prognozowanie barszczu olbrzymiego (Heracleum mantegazzianum s.l.) i barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Maden) na terenie gmin opracowana w ścisłej współpracy Fundacji z doświadczonymi naukowcami;

Fundacja proponuje usługę niszczenia barszczu Sosnowskiego na terenie całej Europy różnymi metodami, przede wszystkim innowacyjną Metodą i Techniką PASTWA na każdym terenie, również w lasach państwowych, parkach narodowych i terenach chronionych bez narażania flory i fauny na zniszczenie - bezpieczne dla pszczół

Szkolenia:

  1. warsztaty dotyczącyce praktycznych metod niszczenia barszczu Sosnowskiego i gatunków pokrewnych oraz BHP dla pracowników samorządowych, firm i osób prywatnych, zakończonych wydaniem certyfikatu;
  2. szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie, doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin i integrowanej produkcji, ukierunkowanych na niszczenie inwazyjnych gatunków barszczy: Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ważnego przez 5 lat.

Działania w zakresie zwalczania tej rośliny są obowiązkiem samorządów lokalnych. Określa to stanowisko Rządu RP zawarte w odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na interpelację posła Witolda Pahla, jak i sama Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Dnia 9 września 2011 zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z dnia 4 października 2011 Nr 210, poz. 1260). Załącznik do tego rozporządzenia wymienia m.in. Barszcz Sosnowskiego.

Jeżeli Państwa gmina znajduje się na liście gmin, gdzie stwierdzono występowanie barszczu Sosnowskiego lub która sąsiaduje z taką gminą, zagrożone jest zdrowie mieszkańców Waszej Gminy i jej środowisko naturalne. Dlatego też – posiłkując się odnośnymi zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) apelujemy o podjęcie działań na rzecz zorganizowanego zarządzania inwazją tego gatunku.

Dotychczasowe doświadczenia z walką z tą rośliną wskazują, że powinna ona polegać na przygotowaniu i konsekwentnej realizacji wieloletniego Programu Zwalczania Barszczu Sosnowskiego w gminie.

Z uwagi na powagę zagrożenia i skutki, jakie zaniechanie proponowanych przez naszą Fundację działań w tym zakresie może przynieść gminom, apelujemy o jak najszybsze podjęcie odpowiednich, długofalowych i dobrze zaplanowanych działań na rzecz walki z tą niebezpieczną dla zdrowia ludzi i zwierząt rośliną, powodującą degradację środowiska oraz straty materialne zarówno samych mieszkańców jak i budżetów gmin.

Fundacja realizuje misję działań na rzecz kontroli inwazji barszczu poprzez:

  • organizowanie we własnym zakresie i wspieranie realizowanych przez jednostki zewnętrzne działań kontrolnych (tzw. watchdog) co do rozmieszczenia stanowisk oraz działań gmin;
  • pomoc gminom w przygotowaniu Programu Zwalczania Barszczu w Gminie
  • rozpoznawanie gatunków barszczy i wydawanie ekspertyz
  • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych
  • prowadzenie działań kontrolnych i monitoringu skuteczności pracy podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie barszczu na terenie gminy

Jeżeli Państwo zechcą, Fundacja podejmie lub włączy się w takie działania w Państwa gminie.

Fundacja „Palący Problem – Heracleum” jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w temacie ochrony roślin pod numerem 08/01/3123 i prowadzi działalność na terenie wszystkich województw w Polsce.

 

Template Designed by GavickPro. All rights reserved.
The Joomla! logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.